Wat is EUROGENDFOR

European Gendarmerie Force Participants

De Europese GendarmerieforceHet Europese Gendarmeriekorps (EUROGENDFOR) is een multinationaal initiatief van zeven EU-lidstaten - Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië, Spanje en Polen – opgericht met een verdrag, en met het doel om internationale crisisbeheersing capaciteiten te versterken en voor het versterken van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid.
EUROGENDFOR kan worden beschouwd als een geïntegreerd politie instrument ontworpen voor het uitvoeren van politietaken in verschillende theaters, waaronder gedestabiliseerde, ter ondersteuning van de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), of eventuele ad hoc coalities.

 

Volgens de intentieverklaring en het verdrag, is EUROGENDFOR gedefinieerd als een “Operationele, voorbereide, robuuste en snel inzetbare” politiemacht die bijdraagt aan het Europees veiligheids-en defensiebeleid (ESDP), zelf als deze ingezet wordt zonder dat de Europese Unie hiermee gemoeid is. EUROGENDFOR is op 17 september 2004 opgericht in Noordwijk (Nederland), waar de intentieverklaring getekend werd door de betreffende ministers, en werd op 20 juli 2006 operationeel verklaard door het Interdepartementaal Comité van hoog niveau (CIMIN).
Vanaf dat moment heeft EUROGENDFOR als hoofddoel om zijn operationele capaciteit te vergroten, om klaar te staan en op te kunnen treden bij een verzoek tot ondersteuning. Dit heeft er toe geleid dat aan het einde van 2007  EUROGENDFOR voor het eerst deelnam aan een crisisbeheersingsoperatie, de Europese Unie EUFOR missie “
ALTHEA” in Bosnië-Herzegovina. Deze initiële inzet werd gevolgd, in 2009, door EUROGENDFOR deelname aan de uitdagende NAVO International Security Assistance Force (ISAF) missie in Afghanistan. Sinds februari 2010 ondersteund EUROGENDFOR de Verenigde Naties missie in Haiti (MINUSTAH) welke volgde op de vernietigende aardbeving die de Republiek Haiti op zijn grondvesten deed schudden.Fra POMLT enfants


De belangrijke stappen die tot nu toe zijn genomen, en deelname aan missies voor de EU, NAVO en VN, hebben er voor gezorgd dat de plannings capaciteit en missie-ervaring van EUROGENDFOR aanzienlijk is toegenomen, en hebben EUROGENDFOR de gelegenheid gegeven zichzelf te ontwikkelen om als betrouwbare partner gezien te worden binnen de internationale samenleving. Ondanks de relatieve jeugdigheid van deze internationale organisatie heeft EUROGENDFOR al bewezen een zeer geschikt stuk gereedschap te zijn voor een scala aan crisis management missies voor internationale vrede en veiligheid.


Eigenschappen en Mogelijkheden

Een van de hoofdpunten die EUROGENDFOR karakteriseren is de flexibiliteit van het middel. Het kan onder een militair, in geval van een hoog geweldsspectrum, of onder een civiel commando geplaatst worden, en kan autonoom of samen met andere eenheden opereren. Hierdoor is EUROGENDFOR in te zetten in alle delen van de verschillende fasen van een crisis:

  • De initiele fase, uitvoeren van stabilisatie operatien en het verzorgen van orde en veiligheid, vervangen en versterken van zwakke of niet aanwezige locale politie eenheden.

  • Gedurende de transitie fase, voortzetten van de missie, als onderdeel van een militaire expeditionaire macht, het coördineren en samenwerken met locale en internationale politie eenheden faciliteren.

  • Gedurende de afbouwfase, zorgdragen voor een naadloze en soepele overdracht van verantwoordelijkheid van militair naar civiel commando.

Interventie Scenarios

De mogelijke interventie scenario’s voor EUROGENDFOR zijn onder te verdelen in:

  • Vervanging van de lokale politie eenheden in een gebied waar een conflict heeft geleid tot een substantiële afbreuk van het centrale gezag. De internationale politie eenheden kunnen gemandateerd worden om alle (of slecht enkele) politie taken uit te voeren, hiermee hebben ze politionele bevoegdheden en dienen zij bewapend te zijn.

  • Versterken van de lokale politie eenheden in een scenario waarin onveiligheid en criminaliteit overheersen door een gebrekkige rechtshandhaving. De internationale politie eenheden kunnen de lokale politie eenheden monitoren, mentoren, adviseren en opleiden om de kwaliteit van de rechtshandhaving te verbeteren, ook kunnen zij ondersteunen met keuring en selectie.

  • Andere mogelijke inzet in humanitaire operaties bij natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen, onveilige omgevingen, gebrek aan benodigde infrastructuur, intern ontheemden (IDP's) en vluchtelingen.

Toegevoegde Waarde

Snel te plannen en snel inzetbaar.

Civiele Politie eenheden zijn over het algemeen niet zo snel inzetbaar als militaire eenheden. Daarentegen kan EUROGENDFOR samen met militaire eenheden snel ingezet worden in de beginfase van een crisisbeheersingsoperatie, welke over het algemeen als de meest kritieke fase wordt gezien. Hiermee vult het gebreken in de inzet en beveiliging.

Mogelijkheid om onder zowel militair als civiel gezag te opereren.

De mogelijkheid om onder zowel militair als civiel commando te functioneren en zelfs de transitie van militaire naar civiele leiding in een crisisbeheersingsoperatie te ondersteunen, zal eenheid van optreden en synergie opleveren. Civiele politie eenheden kunnen over het algemeen niet onder een militair commando functioneren.

Mogelijkheid om in vijandige omgevingen te opereren.

Gendarmerie eenheden zijn militair geschoold en hebben robuuste uitrusting wat ze in staat stelt in instabiele omgevingen politietaken uit te voeren, vanaf het prille begin van een crisis.