Co to jest EUROGENDFOR

Europejskie Siły ŻandarmeriiEuropean Gendarmerie Force Participants


Europejskie Siły Żandarmerii (EGF) są międzynarodową inicjatywą sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej - Francji, Włoch, Holandii, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii – usankcjonowanych traktatem, mających na celu wzmocnienie międzynarodowego systemu zarządzania kryzysowego oraz uczestniczenie w rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 
 EUROGENDFOR może być uważany za zintegrowane narzędzie przystosowane do prowadzenia opracji policyjnych w różnych rejonach świata, z niestabilnymi włącznie, w celu wspierania Unii Europejskiej (UE), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Paktu Północno-Atlantyckiego (NATO), lub koalicji tworzonych ad hoc.  

Zgodnie z Deklaracją Woli oraz Traktatem, EUROGENDFOR jest charakteryzowany, jako formacja “Operacyjna, za wczasu przygotowana, wytrzymała i gotowa do rozlokowania w krótkim czasie”, wnosząca wkład do Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (obecnie WPBiO z siedzibą w Lizbonie), nawet w czasie realizacji zadań poza strukturami Unii Europejskiej. Europejskie Siły Żandarmerii zostały utworzone 17 września 2004 r., w Noordwijk (Holandia), gdzie podpisana została przez odpowiednich Ministrów Deklaracja Woli, a gotowość operacyjna została zgłoszona przez CIMIN w dniu 20 lipca 2006 r.
Od tego czasu głównym celem EUROGENDFOR stało się wzmocnienie ich zdolności operacyjnych aby być w gotowości do reakcji na ewentualne zgłaszane wnioski.
 Takie podejście zaowocowało, pod koniec 2007 r., pierwszym udziałem EUROGENDFOR w operacji zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej EUFOR “ALTHEA” w Bośni i Herzegovinie. Pierwsze zaangażowanie operacyjne miało miejsce od 2009 r., poprzez udział EUROGENDFOR w misji (ISAF) pod egidą NATO w Afganistanie. Od lutego do grudnia 2010 r. EUROGENDFOR zapewniał wsparcie w ramach misji ONZ na Haiti (MINUSTAH) po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, jakie wstrząsnęło Repubiką Haiti.Fra POMLT enfants

Istotne, podejmowane dotychczas kroki, zmierzające do wypełnienia obecnych zobowiązań na rzecz UE, NATO i ONZ pozwoliły EUROGENDFOR osiągnąć znaczną poprawę zdolności planistycznych i zdobyć znaczące doświadczenie w działalności operacyjnej, co ma duży wpływ na dalszy rozwój formacji, a zatem zwiększenie jej wiarygodności w ramach wspólnoty międzynarodowej. Pomimo bycia stosunkowo młodą organizacją międzynarodową, EUROGENDFOR udowodnił już, że jest wysoce skutecznym narzędziem w zakresie operacji zarządzania kryzysowego, wnoszącym wkład do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.


Charakterystyka i Zdolności Operacyjne

Jedną z głównych cech charakteryzujących EUROGENDFOR jest elastyczność w zakresie możliwości realizacji zadań. Oznacza to, że siły EUROGENDFOR mogą zostać umieszczone zarówno w wojskowym (w przypadku dużej intensywności konfliktu), jak i cywilnym łańcuchu dowodzenia i są zdolne do funkcjonowania samodzielnie oraz we współpracy z innymi siłami. W konsekwencji EUROGENDFOR jest w stanie poradzić sobie w każdej kwestii, na różnych etapach kryzysu:
  • Etap początkowy, doprowadzenie do stabilizacji i zapewnienie porządku i bezpieczeństwa poprzez zastąpienie lub wzmocnienie słabych lub nieistniejących lokalnych sił policyjnych;
  • Podczas fazy przejściowej kontynuują wypełnianie swojej misji, jako część wojskowych sił ekspedycyjnych, umożliwiając koordynację i współpracę z lokalnymi lub międzynarodowymi jednostkami policyjnymi;
  • Podczas fazy końcowej ułatwiają płynne i sprawne przekazanie odpowiedzialności za dany rejon z wojskowego do cywilnego łańcucha dowodzenia.

Scenariusze Interwencji

Możliwe, główne scenariusze interwencji przez EUROGENDFOR są następujące:
  • Zastąpienie lokalnych sił policyjnych ma miejsce na obszarach, gdzie konflikt doprowadził do znaczącego załamania administracji centralnej i obecność międzynarodowych sił policyjnych może być konieczna w celu realizacji pełnego zakresu (lub tylko części) zadań policyjnych. W tym przypadku personel EUROGENDFOR jest uprawniony do użycia i stosowania środków wykonawczych policji i powinien być zatem uzbrojony;
  • Wzmocnienie lokalnych sił policyjnych przy założeniu scenariusza charakteryzującego się wysokim poziomem niebezpieczeństwa i przestępczości z powodu braku właściwego systemu prawnego. Personel policji międzynarodowej monitorowałby wówczas, wspierał i doradzał a także szkolił lokalną policję w celu podniesienia jej standardów funkcjonowania i uczestniczył w jej restrukturyzacji, w tym poprzez ocenę i weryfikację programów;
  • Inne możliwości użycia w operacjach humanitarnych na wypadek naturlnych lub wywołanych przez człowieka katastrof, niebezpiecznych warunków, braku odpowiedniej infrastruktury, pomocy dla osób przesiedlanych (IDP’s) i uchodźców.

Wartość Dodana

Szybkie planowanie i dyslokacja.

Cywilne formacje policyjne nie są, generalnie, w stanie być dyslokowane do rejonu operacji tak szybko, jak te posiadające status wojskowy. W przeciwieństwie do nich EUROGENDFOR może być przemieszczony razem z personelem wojskowym już w pierwszym etapie operacji zarządzania kryzysowego, z reguły tym najważniejszym, dzięki czemu zapewnia wypełnienie luk bezpieczeństwa.

Możliwość funkcjonowania w wojskowym lub cywilnym łańcuchu dowodzenia.

Możliwość funkcjonowania w wojskowym lub cywilnym łańcuchu dowodzenia a nawet zdolność zapewnienia  warunków do sprawnego przejścia z między nimi w czasie operacji zarządzania kryzysowego umożliwia synergię wysiłków i spójność działań. Generalnie cywilne formacje policyjne nie są uprawnione do realizacji zadań w wojskowym łańcuchu dowodzenia.

Zdolność do działania w niesprzyjających warunkach.

Siły Żandarmerii posiadają pewne cechy wojskowe i solidny sprzęt, co umożliwia im funkcjonowanie w niestabilnych warunkach, wykonując zadania policyjne od samego początku kryzysu.