Struktura

Struktury powiązane z EUROGENDFOR są następujące:

  • Międzyresortowy Komitet Wysokiego Szczebla (CIMIN)

CIMIN - Comité InterMInistériel de haut Niveau jest to organ nadzorujący funkcjonowanie EUROGENDFOR.

W CIMIN każde państwo członkowskie EUROGENDFOR reprezentowane jest przez:

1. Przedstawiciela wysokiego szczebla z Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
2. Przedstawiciela wysokiego szczebla z Ministerstwa Obrony lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
3. Dowódcę lub Dyrektora Generalnego poszczególnych formacji Żandarmerii.

Każde państwo członkowskie pełni, na zasadzie rotacyjności, rolę prezydencji CIMIN przez jeden rok. Dowódca EUROGENDFOR wprowadza w życie dyrektywy otrzymywane z CIMIN poprzez Prezydencję.

  • Dowódca EUROGENDFOR i jego Sztab

Struktura Stałego Dowództwa EUROGENDFOR obejmuje Dowódcę, Zastępcę Dowódcy, Szefa Sztabu i trzy Oddziały: Operacyjny, Planistyczny oraz Logistyki, dowodzone przez Asystentów Szefa Sztabu. Obsada Stałego Dowództwa EUROGENDFOR to 36 z możliwością wzmocnienia do 50 w przypadku udziału w ćwiczeniach i/lub operacjach.


Caserma Chinotto barracks

  • Siły EUROGENDFOR

Struktura EUROGENDFOR nie uwzględnia posiadania permanentnie funkcjonujących sił. Jest tworzony i rozmieszczany w rejonie działanie na zasadzie ad hoc. Może składać się z maksymalnie 800 żandarmów i mieć czas gotowości do rozpoczęcia działań poniżej 30 dni, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, Sztabu dla którego podstawę w rejonie działania stanowić będzie Stałe Dowództwo.

Jednostki policyjne, które mogą wzmocnić misję EUROGENDFOR są identyczne z tymi, jakie zadeklarowane zostały w ramach helsińskiego katalogu zdolności oraz konferencji z Brukseli z 19 listopada 2001 r. Całkowita siła formacji może osiągnąć 2300 osób i składać się z:

- komponentu operacyjnego, dedykowanego do misji zapewniającej bezpieczeństwo publiczne i utrzymanie porządku publicznego;

- komponentu do walki z przestępczością, z uwzględnieniem specjalistów z zakresu dochodzeniowo – śledczego, wykrywania, gromadzenia i analizy pozyskanych informacji, ochrony i asysty osób, przeciwdziałania przemytowi, walki z terroryzmem i innymi przestępstwami, jak również innych specjalistów. Komponent składa się z zespołów i specjalistów przydzielonych do EUROGENDFOR;

- komponentu wsparcia logistycznego, zdolnego do prowadzenia wszelkich działań z zakresu dostaw, uzupełniania zapasów, utrzymywania w poprawnym działaniu, przywracania do sprawności użytkowej i ewakuacji sprzętu, pojazdów, opieki medycznej i zdrowotnej. W razie konieczności niektóre z tych funkcji mogą być wykonane przez innych uczestników operacji.